REGULAMIN

Regulamin Parkingu „SOLID PARKING – Parking Lotnisko Modlin” i zasady rezerwacji oraz realizacji usługi

§1 Postanowienie ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z parkingu, w tym rezerwacji miejsca parkingowego oraz świadczenia usługi parkingowej.
2. Parking jest zarządzany przez firmę Magdalena Grzybowska Firma Usługowa NIP 531-149-58-51 (nazwa handlowa SOLID PARKING – Parking Lotnisko Modlin) zwanym dalej Zarządzającym.
3. Jest parkingiem strzeżonym z bezpłatnym transferem na Lotnisko Modlin i powrotnym na parking, czynnym 24h przez 7 dni w tygodniu.
4. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony.
5. W przypadku braku posiadania rezerwacji, skorzystanie z usług parkingu jest możliwe jeśli w danym terminie będą dostępne miejsca parkingowe.
6. Zarządzający parkingiem zastrzega sobie prawo do zmiany cen za poszczególne okresy parkowania znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji (rezerwacji).
7. Ceny wyrażone są w walucie polskiej PLN – firma jest płatnikiem podatku VAT.
8. Opłata za parking naliczana jest w systemie dziennym – tj. za każdy rozpoczęty dzień parkowania do momentu wyjazdu z parkingu. Dzień rozliczeniowy rozpoczyna się o godzinie 00:01 następnego dnia postoju auta.
9. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie z Zarządzającym umowy na korzystanie z usługi parkowania oraz transferu na lotnisko na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
10. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§2 Warunki rezerwacji miejsc parkingowych i skorzystania z usługi

1. Rezerwując i/lub wjeżdżając na teren Parkingu, Zamawiający i Korzystający:
a) akceptuję warunki umowy przedstawione w niniejszym „regulaminie” i zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
b) oświadcza, że jest osobą upoważnioną do użytkowania pojazdu
2. Rezerwacje miejsc parkingowych przyjmowane są poprzez:
a) formularz rezerwacyjny na stronie internetowej (z dodatkowym rabatem udzielanym w wybranych okresach).
b) zgłoszenie telefonicznie – dzwoniąc na numer obsługi +48 531 180 180
c) zgłoszenie osobiste – w Biurze Obsługi Parkingu
3. W celu dokonania rezerwacji i/lub skorzystania z usługi parkowania z transferem, Zamawiający zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne dane konieczne do realizacji usługi przez Zarządzającego, w tym:
– Datę i godzinę przyjazdu na parking (sugerowane: ok. 2 godz. przed odlotem samolotu)
– Datę i godzinę wyjazdu z parkingu (sugerowane: godzina lądowania + 30 min)
– Imię i Nazwisko
– Nr rejestracyjny pojazdu
– Telefon kontaktowy.
– Liczbę osób
oraz (po wjeździe na parking, podczas przyjęcia pojazdu) – Port Lotniczy z którego będzie odbywał się lot powrotny na lotnisko Warszawa Modlin.
4. Rezerwacja zostanie zrealizowana pod warunkiem, że w danym terminie na parkingu będą dostępne miejsca parkingowe.
5. Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez formularz na naszej stronie internetowej po otrzymaniu potwierdzenia wysyłanego automatycznie mailem lub sms em przez system na adres lub nr telefonu podany w procesie rezerwacji.
6. W przypadku braku dostępnych miejsc Zamawiający zostanie o tym poinformowany w procesie składania rezerwacji:
a) składając poprzez formularz internetowy – wyświetlenie odpowiedniego komunikatu przez system rezerwacyjny
b) składając telefonicznie – przekazanie informacji przez Pracownika Obsługi Parkingu przyjmującego rezerwację.
7. Wysokość opłat za skorzystanie z usługi określa Cennik, znajdujący się na stronie internetowej https://solidparking.pl oraz przy wjeździe na Biurze Obsługi Parkingu.
8. W przypadku rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem strony:
a) wysokość opłaty obliczana jest automatycznie na podstawie cennika i podanych przez Zamawiającego danych
b) istnieje możliwość dokonania opłaty online (szybkim przelewem, kartą, BLIKIEM) poprzez współpracę z operatorem eService lub przelewem tradycyjnym na rachunek Zarządzającego z tytułu rezerwacji miejsca parkingowego – w takim przypadku po prawidłowym dokonaniu rezerwacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Zarządzającym.
9. W przypadku pozostałych rezerwacji lub skorzystania z usługi bez rezerwacji opłata następuje: gotówką lub kartą płatniczą na miejscu po przyjeździe.
10. Składając rezerwację i/lub korzystając z usługi parkowania z transferem na lotnisko świadczonej przez Zarządzającego, Korzystający wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie ww danych osobowych i kontakt przez administratora danych osobowych – Magdalena Grzybowska Firma Usługowa (Zarządzający) na potrzeby związanych z działalnością administratora zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926/.
11. Zamawiający i Korzystający mają prawo wglądu w swoje dane, do ich aktualizacji, oraz usunięcia, a także do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
12. Zarządzający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.; dalej: Ustawa) i że spełnia wszystkie wymogi przewidziane przez Ustawę.
13. Pełna treść zasad przetwarzania danych osobowych zawarta jest w polityce prywatność dostępnej pod adresem https://solidparking.pl/polityka_prywatnosci/
14. Zamawiający i Korzystający może modyfikować dane, telefonicznie u Pracownika Obsługi Parkingu +48 531 180 180, wysyłając zgłoszenie na stronie internetowej poprzez formularz kontaktowy lub wysyłając email na adres biuro@solidparking.pl
15. Zmiana podanych wcześniej danych (w rezerwacji lub umowie) skutkująca zmianą zakresu wykonania usługi tj: zmiana daty i godziny przyjazdu lub powrotu (np, lotu powrotnego), liczby osób – musi zostać uzgodniona i potwierdzona z Pracownikiem Obsługi Parkingu. W przypadku, gdy w wyniku zmienionego zakresu nie będzie możliwa realizacja usługi np. brak miejsc na parkingu, miejsc transferowych, Zarządzający może odmówić wykonania zmienionego zakresu usługi.
16. Rezerwacja miejsca może zostać anulowana przez Zarządzającego w przypadku braku przyjazdu Zamawiającego, po upływie 3 godzin od wskazanej w rezerwacji godziny przyjazdu.

§3 Realizacja usługi

1. Po przyjeździe Korzystającego na parking, następuję rejestracja pojazdu i/lub potwierdzenia warunków realizacji usługi zawartych w rezerwacji (nr rejestracyjne, daty wyjazdu) – Korzystający otrzymuje wydruk Biletu Parkingowego.
2. Zarządzający zobowiązany jest do wykonania usługi na podstawie dokonanej rezerwacji i/lub zawartej umowy (Biletu Parkingowego).
3. Usługa polega na udostępnieniu miejsca parkingowego o standardowych wymiarach oraz zapewnieniu Korzystającemu i osobom towarzyszącym (wraz z bagażami) transferu na lotnisko Warszawa Modlin oraz powrotnego na parking, w ścisłe określonym w rezerwacji oraz umowie (Bilecie Parkingowym) terminie oraz zakresie.
4. Transfery realizowane są w następujący sposób:
a) transfer na lotnisko – rozpoczęcie transferu do 15 minut od momentu wydania Biletu Parkingowego
b) transfer powrotny na parking – rozpoczęcie transferu do 15 minut od momentu gotowości Korzystającego (oczekiwanie w wyznaczonym miejscu i zgłoszenie telefoniczne do obsługi Parkingu)
c) czas przejazdu pomiędzy parkingiem a lotniskiem wynosi średni 5 minut.
W szczególnych przypadkach tj. w okresach intensywnego ruchu klientów ww czasy mogą ulec wydłużeniu.
5. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spóźnienia Korzystającego na samolot, po stronie którego leży zaplanowanie podróży z uwzględnieniem wymaganych przez linię lotniczą czasów odpraw, zamknięcia bramek, powiększone o wskazane powyżej czas oczekiwania i transferu z parkingu na lotnisko.
6. Opcjonalne usługi:
– depozyt kluczy w bezpiecznej kopercie
– transfer na stację kolejową PKP
– transfer powyżej 4 osób – dopłata za każdą kolejną osobę tj 5,6,7 itd.
– niestandardowy bagaż Korzystającego np. Deska Surfingowa

§4 Obowiązki korzystającego po rozpoczęciu świadczenia usługi

1. Wjeżdżając i wyjeżdżając z parkingu Korzystający zobowiązany jest zatrzymać się przy Biurze Obsługi Parkingu i na żądanie okazać dokumenty umożliwiające identyfikację rezerwacji lub Pojazdu .
2. Zakazane jest wjeżdżanie na miejsca postojowe wraz z pasażerami i bagażami – w celu minimalizacji ryzyka uszkodzeń innych pojazdów.
3. Przepakowanie bagaży z Pojazdu do busa może nastąpić tylko w miejscu wskazanym przez Obsługę Parkingu.
4. Pozostawiony na parkingu przez Korzystającego Pojazd powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.
5. Przyjęcie na parking Pojazdu z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi zależy od decyzji Pracownika Obsługi Parkingu.
6. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby oraz wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza Pojazdu był niemożliwy.
7. Stan techniczny Pojazdu nie może zagrażać otoczeniu.
8. Ryzyko strat powstałych z powodu niesprawności technicznej Pojazdu na terenie Parkingu ponosi Korzystający, również w stosunku do osób trzecich.
9. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.
10. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h oraz zasada pierwszeństwa pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony.
11. Wszelkie awarie techniczne auta, należy niezwłocznie zgłosić Pracownikowi Obsługi Parkingu.
12. W celu odebrania Korzystającego z lotniska Warszawa Modlin po jego powrocie,
w uzgodnionym terminie – określonym na Bilecie Parkingowym, Korzystający zobowiązany jest zadzwonić do Obsługi Parkingu w celu powiadomienia o swojej gotowości do transferu (oczekiwaniu w wyznaczonym miejscu – po odbiorze bagażu i ew. odprawie).

§5 Rezygnacja i Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z rezerwacji parkingu bez podania przyczyny.
2. Aby otrzymać zwrot zapłaconej i nierozpoczętej rezerwacji, należy anulować ją telefonicznie lub mailem na adres biuro@solidparking.pl na 24 godziny przed deklarowanym terminem przyjazdu na parking.
3. Zwrot należności za opłaconą i niewykorzystaną rezerwację wysyłany jest w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na podane wcześniej niezbędne do wykonania przelewu dane : imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego, numer rezerwacji
4. W przypadku postoju w czasie krótszym niż za okres który został opłacony np. wcześniejszy powrót – zwrot środków nie przysługuje.

§5 Zgłoszenie i reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie, pocztą tradycyjną na adres parkingu lub elektronicznie na adres email: biuro@solidparking.pl – będą rozpatrywane nie dłużej niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
2. W przypadku zaistnienia szkody na parkingu, roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji zgłoszenia ich przed wyjazdem Klienta z parkingu przez Korzystającego Pracownikowi Obsługi Parkingu.
3. Parking nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
a) do których przyczyniło się zachowanie kierowcy pojazdu bądź osób, towarzyszących
b) wynikające z nieprzestrzegania przepisów Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca
1997 r.
c) powstałe na skutek zgubienia bądź udostępnienia osobie trzeciej dokumentów pojazdu lub kluczyków do pojazdu
d) spowodowane działaniem siły wyższej np. gradu (tj. zdarzenie pochodzące z zewnątrz) niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia).
e) za szkody podlegające ochronie ubezpieczeniowej z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
f) w mieniu pozostawionym wewnątrz pojazdu, o ile nie zostało to uzgodnione z Pracownikiem Obsługi Parkingu, który wyraził zgodę na pozostawienie tych rzeczy w pojeździe dokonując stosownej adnotacji w „Potwierdzeniu przyjęcia pojazdu na Parking które stanowi Bilet Parkingowy”.
Aktualizacja 13.06.2023r